A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung nhân rộng các mô hình làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng DTTS

Để cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đi vào thực chất, huyện Đăk Hà đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các mô hình phát triển Kinh tế - xã hội đã triển khai. Qua đó, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị nhằm nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Kiểm tra thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng Đồng bào DTTS tại xã Ngọk Réo

Qua hơn 1 năm thực hiện Kết luận số 08, ngày 24/2/2021 của BTV Tỉnh ủy, huyện Đăk Hà đã huy động, vận động được trên 2.100 hộ đồng bào DTTS tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế - xã hội và có trên 1.560 hộ có cuộc sống được cải thiện. Trong đó có 125 hộ đồng bào DTTS tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập. Bên cạnh, vận động xây dựng nhiều mô hình kinh tế hộ trong vùng DTTS như: nuôi cá nước ngọt; cải tạo vườn tạp; chăn nuôi gia súc, gia cầm có chuồng trại hợp vệ sinh; Các tổ đổi công; THT thu mua, chế biến các mặt hàng nông sản...

Phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả tích cực

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện còn một số hạn chế như: Một số mô hình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi vẫn chưa đảm bảo tính bền vững, lâu dài. Nhận thức của một số địa phương về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện CVĐ vẫn còn chưa nhất quán, dẫn đến việc nhiều hộ DTTS còn có thói quen dựa dẫm vào sự hỗ trợ. Việc vận động các hộ đồng bào DTTS tham gia các loại hình tổ hợp tác, HTX còn hạn chế…

Đoàn viên thanh niên Đăk Hà đồng hành cùng người DTTS hay đổi nếp nghĩ cách làm

Trong thời gian tới, huyện tập trung phát huy vai trò hạt nhân chính trị, trách nhiệm của cấp ủy đảng trong triển khai các tiêu chí của cuộc vận động gắn với Chỉ thị số 12, ngày 18/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các tổ chức Đảng, chính quyền các địa phương phải sâu sát cơ sở, chú trọng nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đảm bảo tính khả thi. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động; Các tổ chức đoàn thể rà soát, động viên đoàn viên, hội viên tham gia hình thành các tổ, nhóm, CLB trong vùng đồng bào DTTS để cụ thể hóa các nội dung thay đổi nếp nghĩ cách làm, giúp người DTTS tự lực vươn lên giảm nghèo bền vững. 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan