A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế năm 2023

UBND huyện Đăk Hà ban hành Quyết định số 238/QĐ – UBND, ngày 31/3/2023 về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 cho các xã, thị trấn

Tuyên truyền người DTTS tại các xã khó khăn tích cực tham gia BHYT, BHXH tự nguyện

Theo đó, trên cơ sở các chỉ tiêu được giao, UBND huyện đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND huyện (lĩnh vực Y tế) và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhóm nhiệm vụ gồm: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023. Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chỉ đạo, xử lý khó khăn, vướng mắc của các địa phương theo quy định.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, sát với người dân; tăng cường tổ chức các hội nghị khách hàng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Mở rộng mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của người dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến về chính sách, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện hiệu quả các giải pháp về hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia Bảo hiểm y tế.

Đối với UBND các xã, thị trấn, phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được giao. Khẩn trương giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cho các thôn, TDP, các Hội đoàn thể, Công chức; đồng thời, chỉ đạo triển khai các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 


Tác giả: Lê Duy Tuấn

Tin liên quan