A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xây dựng Mô hình “Hành trang pháp lý cho công dân nhập ngũ”

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đưa kiến thức pháp luật đến đúng đối tượng, có chiều sâu, nâng cao nhận thức pháp luật tạo hành trang pháp lý cho công dân. Ủy ban nhân dân huyện triển khai xây dựng Mô hình “Hành trang pháp lý cho công dân nhập ngũ” trên địa bàn huyện.

Lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Đăk Hà

Trước yêu cầu mới trong công tác tuyển quân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được tăng cường để đáp ứng sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ. Đây là Kế hoạch và là giải pháp có ý nghĩa quan trọng, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung, biện pháp trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó góp phần xây dựng Quân đội chính quy, kỷ cương, kỷ luật, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 cũng đã quy định rất rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nâng cao nhận thức đúng đắn đối với mỗi hộ gia đình có con em đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự và con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm pháp luật để cùng phối hợp giáo dục, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Hạn chế tư tưởng tìm cách cho thân nhân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể dẫn đến hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển chọn, khám tuyển nam công dân đủ điều kiện tham gia thực hiện NVQS

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thành lập Mô hình “Hành trang pháp lý cho công dân nhập ngũ”, đồng thời hỗ trợ, phối hợp các xã, thị trấn xây dựng Quy chế thực hiện nhiệm vụ của Tổ tuyên truyền pháp luật nòng cốt cấp xã thực hiện mô hình. Trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo đạt tiến độ, kết quả triển khai trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cư quan đơn vị chuyên môn,, các xã, thị trấn xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật có liên quan, tiếp nhận cung cấp, truyền tải thông tin về cơ sở; Tổ chức tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật trực tiếp, nâng cao nhận thức, hiểu biết và thượng tôn pháp luật, tạo “Hành trang pháp lý cho công dân nhập ngũ” tại cơ sở. Triển khai, tuyên truyền thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các quy định Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, Luật Giáo dục quốc phòng an ninh, Luật Phòng thủ dân sự... và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương; chú trọng đấy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ, thường xuyên, đúng đối tượng tạo “Hành trang pháp lý cho công dân nhập ngũ” nâng cao nhận thức pháp luật công dân.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan