A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện Đăk Hà

Thực hiện Kế hoạch số 3930/KH-UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch về việc triển khai đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Định danh điện tử nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo sự đồng thuận trong việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID.
 2. Huy động sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số, Tổ Công tác Đề án 06 các cấp, lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người am hiểu về công nghệ thông tin; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử.
 3. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thời gian, tiến độ hoàn thành và xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân (có Phụ lục chỉ tiêu kèm theo).

II. CHỈ TIÊU, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu thực hiện

 • Phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện được đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử và cài đặt, sử dụng ứng dụng

VNeID. Trong đó, 90% công dân được đăng ký tài khoản Định danh điện tử mức 2; 100% công dân đã được phê duyệt tài khoản Định danh điện tử thực hiện kích hoạt tài khoản thành công và sử dụng ứng dụng VNeID, hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2023.

 • Người dân biết khai thác, sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cách cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh cơ sở, các trang mạng xã hội, Trang Thông tin điện tử các đơn vị, địa phương, các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt tại các thôn, làng, tổ dân phố...; tuyên truyền trực quan thông qua tờ rơi, pano, áp phích, băng rôn, các màn hình LED hiện có tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, bộ phận một cửa các cấp, nhà văn hóa cộng đồng...; trong đó ưu tiên việc tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp. Đặc biệt, là tuyên truyền đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn huyện.
 2. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06 các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và các đơn vị, cá nhân thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06 các cấp, nhất là cấp xã, thôn. 

Đơn vị, địa phương nào tỷ lệ công dân đủ điều kiện được đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID thấp, không đảm bảo chỉ tiêu được giao phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

 1. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, “gương mẫu, đi đầu” trong việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử mức độ 2; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử.
 2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các lực lượng liên quan tham gia trực tiếp và lực lượng tình nguyện viên tại cơ sở nắm, thực hiện thành thạo việc đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử.
 3. Tăng cường thu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2 tại các thôn, làng, tổ dân phố.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

 • 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện “gương mẫu, đi đầu” đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2, ứng dụng VNeID và sử dụng tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID để truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023, nếu đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức... chưa thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử, ứng dụng VNeID thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
 • Cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người thân tự đăng ký tài khoản Định danh điện tử mức 1 (trên ứng dụng VNeID) hoặc đăng ký tài khoản Định danh điện tử mức độ 2 (tại bộ phận thu nhận hồ sơ cấp CCCD, ĐDĐT lưu động hoặc cố định), kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng VNeID truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Công an huyện Đăk Hà

 • Tiếp tục phát huy vai trò là Cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện và theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong đợt cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06 trên địa bàn huyện.
 • Tiếp nhận và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến Định danh điện tử, ứng dụng VNeID để các cơ quan chức năng để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội để người dân biết, tiếp cận và sử dụng các tiện ích của tài khoản Định danh điện tử. 
 • Tiếp tục tổ chức các Tổ Công tác lưu động để thu nhận hồ sơ, hướng dẫn kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2 tại địa bàn các khu dân cư, thôn, tổ dân phố; huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sỹ vận động, hướng dẫn cán bộ, người dân trên địa bàn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VneID.
 • Chỉ đạo Công an cấp xã phát huy vai trò Cơ quan thường trực Tổ Công tác Đề án 06 tại cơ sở, tham mưu Ủy ban nhân dân xã và Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong triển khai hiệu quả đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn, tổ dân phố để hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử đảm bảo chỉ tiêu đề ra theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lập danh sách xác nhận sau khi đã cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử thành công và kết hợp tuyên truyền tới tận các hộ gia đình vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, Chủ nhật…

Chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp với các Thành viên Tổ Công tác Đề án 06 tại thôn, làng, tổ dân phố và các lực lượng liên quan triển khai thực hiện “Điểm hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử” tại trụ sở các thôn, làng, tổ dân phố, địa bàn phụ trách; thu nhận hồ sơ Định danh điện tử lưu động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử ngay cơ sở.

 • Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương đợt cao điểm, báo cáo Công an tỉnh, UBND huyện biết, chỉ đạo.
 • Phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “cao điểm 50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ của Đề án 06.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông huyện 

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về “cao điểm 50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; nhất là tuyên truyền lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID thay thế cho các loại giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính, trong các giao dịch dân sự.

4. Phòng Nội vụ

Phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất cấp khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “cao điểm 50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ của Đề án 06.

Đồng thời, đề xuất xem xét, đánh giá hoặc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Định danh điện tử, ứng dụng VNeID đến toàn thể giáo viên và học sinh (cấp THCS trở lên) bằng nhiều hình thức phù hợp. Yêu cầu đội ngũ giáo viên phải thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký và kích hoạt tài khoản

Định danh điện tử mức 2; đồng thời, hướng dẫn học sinh đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2 phục vụ công tác tuyển sinh các cấp học.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp Công an huyện tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ các lực lượng, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử phù hợp với nguồn ngân sách địa phương.

7. Đề nghị Huyện đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện: huy động đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ thành lập các đội tình nguyện, tổ thanh niên xung kích tại các thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư phối hợp với lực lượng

Công an cấp xã trên địa bàn để trực tiếp cài đặt, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID đến từng hộ gia đình, cá nhân.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

 • Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả đợt “cao điểm 50 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; giao chỉ tiêu kích hoạt tài khoản Định danh điện tử hàng ngày cho cán bộ, công chức cấp xã phụ trách thôn, tổ dân phố và thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, thôn theo tiêu chí 05 rõ “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, quá trình thực hiện phải đảm bảo tiến độ và hoàn thành 100% chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử phục vụ mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06 trên địa bàn trước ngày 30 tháng 12 năm 2023.
 • Phát huy vai trò của Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã, thôn và các thành viên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử; triển khai các điểm thu nhận hồ sơ Định danh điện tử và hướng dẫn kích hoạt lưu động tại các thôn, làng, tổ dân phố, nơi tập trung đông người... 
 • Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm và các nhiệm vụ của Đề án 06. Đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá hoặc xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

 • Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo tiến độ đề ra; phối hợp với Công an huyện kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.
 • Cơ quan Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 cấp xã thực hiện tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trong ngày về Công an huyện (qua Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) trước 07h30 hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Tổ Công tác Đề án 06 huyện biết, chỉ đạo kịp thời.

2. Công an huyện - Cơ quan Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 huyện: theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương để xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp kết quả thực hiện đợt cao điểm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Công an tỉnh theo đúng quy định.


Tác giả: Trọng Nghĩa  

Tin liên quan