A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy quyền UBND các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể

Ngày 25/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc ủy quyền UBND các huyện và thành phố Kon Tum thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể:

Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ giá đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND tỉnh giao các huyện và thành phố Kon Tum có trách nhiệm phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể để tổ chức xác định giá đất, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp theo quy định của Quyết định này.

Sở Tài chính rà soát chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, tham mưu UBND tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định này.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện và thành phố Kon Tum việc thực hiện ủy quyền theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi Luật đất đai (sửa đổi) được Quốc Hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Bãi bỏ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc ủy quyền việc phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum; Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố phê duyệt giá đất cụ thể tại nơi tái định cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan