A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Ngày 20 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-TTg về việc sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới Cổng chào xã nông thôn mới đầu tiên của Kon Tum - xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

 Tiêu chí số 07 về chợ nông thôn được sửa đổi như sau: “Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định”.

Tiêu chí số 10 về thu nhập được sửa đổi như sau:

Nội dung tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người).

Chỉ tiêu chung cho cả nước: Năm 2012: Đạt 18 triệu đồng/người; Đến năm 2015: Đạt 26 triệu đồng/người; Đến năm 2020: Đạt 44 triệu đồng/người.

Chỉ tiêu cụ thể cho các vùng (Năm 2012 với chỉ tiêu chung của cả nước là 18 triệu đồng/người/năm  đến năm 2015, chỉ tiêu chung thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 26 triệu đồng/người, đến năm 2020 nâng lên thành 44 triệu đồng. Riêng đối với khu vực Tây Nguyên Năm 2012 là 16 triệu đồng/người/năm  đến năm 2015 là 23 triệu đồng/người, đến năm 2020 là 40 triệu đồng/người/năm). Chỉ tiêu cụ thể đạt chuẩn theo từng năm giữa các giai đoạn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết.

Các xã thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP được áp dụng mức của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

 

Các xã đạt chuẩn phải có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của xã không thấp hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tối thiểu khu vực nông thôn của vùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết và công bố.

Tiêu chí số 12 về cơ cấu lao động được sửa đổi như sau: Tên tiêu chí: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; Nội dung tiêu chí: Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động; Chỉ tiêu chung và từng vùng: đạt từ 90% trở lên;

Tiêu chí số 14 về giáo dục được sửa đổi như sau: “14.1 Phổ cập giáo dục trung học cơ sở”.

Tiêu chí số 15 về Y tế được sửa đổi như sau: Nội dung: “15.1 Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế”; Chỉ tiêu chung cho cả nước: đạt từ 70% trở lên; Chỉ tiêu cụ thể cho các vùng: Đạt.

theo: (kontum.gov.vn)  

Tác giả: theo: (kontum.gov.vn)  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan