Dự Hội nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Giấy mời: Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên nhân dịp kỷniệm97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 21 của TT HĐND huyện Đăk Hà
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 15 của TT HĐND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 15 của LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 09 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 08 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 06+07 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 05 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Ban biên tập  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 04 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 03 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 02 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 53 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 52 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 51 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 50 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 49 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 48 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 47 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Chương trình công tác tuần 46 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà  
Xem chi tiết >
Danh bạ điện thoại huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Danh bạ thư điện tử công vụ huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Thông báo: Về việc dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Lãnh đạo huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Đăk Hà
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >
Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà trong năm 2021
Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Xem chi tiết >