Thông báo: Về việc dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Lãnh đạo huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Đăk Hà

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn