Chương trình công tác tuần 08 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn