Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029
Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao ...
Đọc thêm