A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 05/11

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đã ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND, ngày 24 tháng 10 năm 2023 triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện. 

Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và phát trin xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội;

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện; thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của các tầng lớp Nhân dân.

Yêu cầu

- Bám sát các sự kiện lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác của ngành, địa phương năm 2023, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minhthực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong tổ chức Ngày Pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn.

Nội dung

- Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chú trọng thực hiện các chỉ đạo về: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật Việt Nam của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện; các nội dung đã được xác định trong Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về; Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ … và các văn bản liên quan;

- Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực trong các năm 2022, 2023; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương năm 2023; những vấn đề nóng trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm; chính sách, pháp luật về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, ổn định đời sống và phục hồi phát triển kinh tế... Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

Hình thức thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động lựa chọn các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực, phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, thiết thựcphù hp điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong tổ chức thực hiện, chú trọng thực hiện tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào một số hoạt động như sau:

- Tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, facebook...); trong đó, chú trọng xây dựng, thực hiện các phóng sự, đăng tải các tin, bài, tọa đàm, phiên toà giả định, giao lưu, quảng cáo, cổ động, ấn phẩm truyền thông...; thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; các ấn phẩm chuyên ngành theo lĩnh vực, phạm vi quản lý.

- Tổ chức đối thoại chính sách; tư vấn pháp luật trực tiếp; thông qua các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa…phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao, chú trọng các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện.

- Thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, băng rôn, cờ phướn… tại trụ sở cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tuyến đường chính, các tổ dân phố, cụm dân cư và các hình thức khác phù hợp.

- Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với việc thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

- Các hình thức khác phù hợp.

Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện cần tổ chức thường xuyên, liên tục, trong đó tháng cao điểm là tháng 11, tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 (từ ngày 01 đến ngày 09 tháng 11 năm 2023).

- Trong tháng cao điểm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các chuỗi hoạt động bằng các hình thức phù hợp.

Xem toàn văn tại đây: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.pdf

Tin liên quan