A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024

Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam (VDA) là sự kiện thường niên từ năm 2018, do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân có sự đổi mới, đóng góp xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số của Việt Nam.

Đối tượng tham gia là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam hoặc có đại diện pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam triển khai hoạt động chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; có đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số của Việt Nam.
 
Năm 2024 là năm thứ bảy Giải thưởng được tổ chức để tiếp tục hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.  Đặc biệt, Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược là: ..."tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số". Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là hoạt động thiết thực hưởng ứng và triển khai thực hiện tinh thần này.
 
Cục Chuyển đổi số quốc gia đã có văn bản đề nghị các cơ quan, địa phương xem xét, giới thiệu các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, doanh nghiệp, sản phẩm, giải pháp xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc trên địa bàn của địa phương tham gia Giải thưởng VDA 2024. Đặc biệt, các đơn vị trực tiếp đề xuất sản phẩm, giải pháp tham gia giải thưởng ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Thông tin chi tiết về giải thưởng được cập nhật tại website: https://vda.com.vn. Ban Tổ chức nhận Hồ sơ tham dự theo hình thức trực tuyến đến ngày 30/6/2024. 

Tin liên quan