STT Tên Tải về
1 Chương trình công tác tuần 52 của LĐ UBND huyện Đăk Hà
2 Dự Hội nghị thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà
3 Giấy mời: Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên nhân dịp kỷniệm97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
4 Chương trình công tác tuần 21 của TT HĐND huyện Đăk Hà
5 Chương trình công tác tuần 15 của TT HĐND huyện Đăk Hà
6 Chương trình công tác tuần 15 của LĐ UBND huyện Đăk Hà
7 Chương trình công tác tuần 09 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
8 Chương trình công tác tuần 08 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
9 Chương trình công tác tuần 06+07 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
10 Chương trình công tác tuần 05 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
11 Chương trình công tác tuần 04 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
12 Chương trình công tác tuần 03 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
13 Chương trình công tác tuần 02 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
14 Chương trình công tác tuần 53 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
15 Chương trình công tác tuần 52 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
16 Chương trình công tác tuần 51 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
17 Chương trình công tác tuần 50 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
18 Chương trình công tác tuần 49 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
19 Chương trình công tác tuần 48 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
20 Chương trình công tác tuần 47 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
21 Chương trình công tác tuần 46 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà
22 Danh bạ điện thoại huyện Đăk Hà
23 Danh bạ thư điện tử công vụ huyện Đăk Hà
24 Thông báo: Về việc dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Lãnh đạo huyện tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Đăk Hà