A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (24/3/1994 - 24/3/2024)

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2025, huyện Đăk Hà phát động phong trào thi đua chào mừng 30 năm thành lập huyện (24/3/1994 – 24/3/2024) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

 

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở điều kiện thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Huy động, lồng ghép mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Phấn đấu đến cuối năm 2023, toàn huyện 09/10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Năng mức thu nhập bình quân đầu người toàn huyện lên trên 50 triệu đồng/năm.

Đẩy mạnh cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đòng bào DTTS

Bên cạnh, trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sát với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan đơn vị, địa phương

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động Thi đua - Khen thưởng, tạo động lực để các phong trào thì đua yêu nước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan