Tiêu đề văn bản Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của BCH TW Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Số hiệu 69-KL/TW Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Trương Thị Mai
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan