NQ 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng huyện Đăk Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Danh sách file (1 files)