Quyết định: Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn