Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường THCS Lương Thế Vinh; hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ và sửa chữa

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn