Báo cáo: Tổng thể việc thực hiện đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn