Báo cáo: tóm tắt lại tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn