Báo cáo: Thông tin công trình, hạng mục công trình giao thông đầu tư xây dựng năm 2019 tại địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn