Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xây dựng đề xuất xây dựng các dự án đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình phát triển thủy sản bền vững

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn