Báo cáo: Kết quả chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn