Báo cáo: Hiệu quả đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Đăk Hà (năm 2016-2019)

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn