Báo cáo: Tổng hợp số liệu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn