Quyết định:Phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn