Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 25/11/2022 v/v điều chỉnh nguồn vốn đối với danh mục công trình tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Danh sách file (1 files)