Nghi quyết số 50/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2023

Danh sách file (1 files)