Nghi quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các CT MTQG trên địa bàn huyện

Danh sách file (1 files)