Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Vv phê duyệt kế hoạch xây dựng TT Đăk Hà đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024