Nghị quyết số 45/NQ-HĐND vv chấm dứt NQ 36/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện vv phê duyệt Kế hoạch XD xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020 định hướng đến trên địa bàn huyện năm 2025

Danh sách file (1 files)