Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 06/12/2022 về xác nhận kết quả bầu PCT UBND huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách file (1 files)