Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 V/v điều chỉnh kinh phí thực hiện chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MT năm 2022 trên địa bàn huyện

Danh sách file (1 files)