Nghi quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà năm 2035

Danh sách file (1 files)