Nghi quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về phân bổ nguồn vốn phân cấp hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp để thực hiện đầu tư Cụm công nghiệp trên địa huyện

Danh sách file (1 files)