Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)