Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà trong năm 2021

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn