Tiêu đề văn bản Ke hoach kiem tra ra soat he thong hoa van ban QPPL tren dia ban huyện 2022
Số hiệu 14/UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan