Đăk Hà - Nâng cao toàn diện chất lượng tín dụng chính sách xã hội

Thứ năm, 28/07/2022 | 16:39

Thực hiện Nghị định số 78 ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Cùng với sự ra đời của hệ thống Ngân hàng CSXH trên cả nước, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đăk được thành lập với vai trò là “cầu nối”, đưa nguồn vốn ưu đãi và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến với người dân. Cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội. Đến nay, quy mô hoạt động và chất lượng tín dụng được mở rộng và nâng lên toàn diện. Hoạt động tín dụng CSXH đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình, đề án giảm nghèo, giải quyết việc làm,bảo đảm an sinh xã hội... Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Video liên quan