Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7-2020

Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn