Tiêu đề Thống nhất giao diện App Portal tỉnh
Người chủ trì Võ Gia Nghĩa
Chuyên viên K12
Lãnh đạo văn phòng PCVP VX
Địa điểm Phòng họp A
Thành phần TT Công báo và PCVP
Thời gian 16/07/2021
Buổi Chiều
Tài liệu đính kèm
Tóm tắt

Thống nhất giao diện App Portal tỉnh

Nội dung chi tiết