Tiêu đề test abc
Người chủ trì PCT N. T. Thanh
Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường
Lãnh đạo văn phòng PVP KT, K9
Địa điểm Phòng họp B
Thành phần
Thời gian 23/06/2021
Buổi Chiều
Tài liệu đính kèm
Tóm tắt
Nội dung chi tiết