Tiêu đề Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Người chủ trì CT N.P. Long
Chuyên viên Sở KHĐT
Lãnh đạo văn phòng CVP, K3, K1
Địa điểm Hội trường sở KHĐT
Thành phần Theo GM UBND tỉnh
Thời gian 23/06/2021
Buổi Sáng
Tài liệu đính kèm
Tóm tắt

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Nội dung chi tiết

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021