Tiêu đề Làm việc rà soát các tính năng của Cổng thông tin điện tử tỉnh
Người chủ trì Võ Gia Nghĩa
Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo văn phòng PCVPVX
Địa điểm Phòng Họp B
Thành phần Theo triệu tập K1, K2, K7, Trung tâm Tin học Công báo
Thời gian 22/06/2021
Buổi Chiều
Tài liệu đính kèm
Tóm tắt
Nội dung chi tiết