A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND XÃ ĐĂK LA

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

 Nguyễn Thanh Trung BT Đảng ủy  0397147713  ttminh.dakha@kontum.gov.vn

2

 Nguyễn Quang Thịnh

CT UBND 

0342400955

 nqthinh.dakha@kontum.gov.vn

3

 Lê Trường Lâm

PCT HĐND 

 0905713114

 ltlam.dakha@kontum.gov.vn

4

 Y Chiên

PCT UBND 

0335561321

 ychien.dakha@kontum.gov.vn

5

 Nguyễn Văn Bằng PBT Đảng ủy 0333307597  nvbang.dakha@kontum.gov.vn

6

 Nguyễn Minh Vương CT UBMTTQVN  0905178125  nmvuong.dakha@kontum.gov.vn

7

 Trần Văn Tâm PCT UBND  0986601573  tvtam.dakha@kontum.gov.vn

8

 Hoàng Thị Bình Minh Bí thư Đoàn TN  0935144300  htbminh.dakha@kontum.gov.vn

9

 Trần Thị Phúc CT HLHPN  0905731393  ttphuc.dakha@kontum.gov.vn

10

 Đào Thọ Trường CT HND  0914699205  dttruong.dakha@kontum.gov.vn

11

 Lê Đình Việt CT HCCB  0385890871  ldviet.dakha@kontum.gov.vn

12

 Nguyễn Công Hương Chỉ huy trưởng QS  0388453999  nchuong.dakha@kontum.gov.vn

13

Huỳnh Quốc Khang Văn phòng - Thống kê 0967462479  hqkhang.dakha@kontum.gov.vn

14

 A Ngưng Văn phòng - Thống kê 0782516878  angung.dakha@kontum.gov.vn

15

 Nguyễn Thị Tiến Văn hóa - Xã hội 0989528386  nttien.dakha@kontum.gov.vn

16

 Hồ Thị Thanh Vân Tư pháp - Hộ tịch 0982863706  httvan.dakha@kontum.gov.vn

17

 Nguyễn Thị Thanh Thảo Tư pháp - Hộ tịch 0986801108  nttthao.dakha@kontum.gov.vn
 
Văn phòng HĐND-UBND  

Tác giả: Văn phòng HĐND-UBND  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan

Chưa có bài viết nào