Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3376974
CMList
TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN KHÓA V, NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

TRÍCH YẾU

 

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

 

 BỘ TÀI LIỆU 

 Xem và tải tại đây

1

 

 Dự thảo Nghị quyết Về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng xã Đăk Ui thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2020

 ( Dự thảo) Nghị quyết

2

 Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng xã Đăk Ui thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2020

 Tờ trình

3

 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về xây dựng xã Đăk Ui thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2020 (số 883)

 Báo cáo

 PL-01. Quết định ban hành CTHĐ thực  hiện NQ HĐND.pdf

 PL-02. CTr-ĐU Đưa xã thoat đbkk.pdf

 PL-03. KH-UBUND Đưa xã thoát đbkk.pdf

 PL-04. Các-công-trình-dự-án-2019-2020

 PL-06. Quyết định 50-2016-TTg.pdf

 PL-07. BC 233-UBND Kết quả phân định xã KVI-II-III.pdf

 PL-08. BC-BDT Kết quả phân định xã KVI-II-III.pdf

 PL-09. Biểu Kết quả phân định xã KVI-II-III.pdf

4

 Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và chính sách dân tộc năm 2020 trên địa bàn huyện (số 892)

 báo cáo

 Biểu mẫu báo cáo

 PL 01 Nguồn vốn

 PL 02 Tiêu chí NTM

 PL 03 CSHT-NTM

 PL 04 CSHT 135

 PL 05 QĐ 12

 PL 06 QĐ 2085

5

 Báo cáo tình hình công tác của UBNDhuyện năm 2020và nhiệm vụ công tác năm 2021 (số 890)

 Báo cáo

6

 Báo cáo tình hình công tác của UBND huyện năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021(số 891)

 Biểu NQ 17

 Báo cáo NQ 13-NQ 17

 Biểu NQ 13

 Nghị quyết 13

 Nghị quyết 17

 NQ 22- quyết toán NS 2019

 QĐ 2115

 KH 166-UBND

7

 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 03/7/2020 của HĐND huyện về kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện,giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018của HĐND huyện về hỗ trợ xây dựng một số tuyến đường giao thông thị trấn Đăk Hàvà các xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2019-2021 (số 895)

 Báo cáo

 NQ 21-2018 về hỗ trợ đầu tư GTNT

 BC 14 về GTNT theo NQ 21

8

 Báo cáo sơ kết 01năm thực hiện Nghịquyết số36/NQ-HĐND, ngày 20/12/2019của Hội đồng nhân dân huyện vềviệc phê duyệt Kếhoạch xây dựng xãđạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mớikiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực năm 2020, định hướng đến năm 2025 (số 916)

 Báo cáo

 Phụ biểu kèm theo BC NQ 36

9

 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐNDngày 20/12/2018của Hội đồng nhân dân huyện (số 899)

 Báo cáo

 Biểu báo cáo 23

10

 Báo cáo kết quả thực hiện phương ánsử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020và phương án sử dụng quỹ đất năm 2021 (số 921)

 Báo cáo

11

  Tờ trình 294 về chủ trương đầu tư

 Tờ trình

12

 Tờ trình 296 Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà

 Tờ trình

13

 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 -2021 (số 898)

 Báo cáo

14

 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm2021(số 876)

 Báo cáo

15

 Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (số 877)

 Báo cáo

 Mẫu 02 TT 188

16

 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021(số 878)

 

 Báo cáo

17

 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luậtnăm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (số 913)

 

 Báo cáo

 Biêu XLVPHC nam 2020 kem BC PCTP trinh ky hop thu

 

18

 Tờ trình về việc cho ý kiến dự thảo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025), để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (số 310)
 

 Tờ trình

 Phương án

 Kế hoạch

19

 

 Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình nông thôn mới huyện Đăk Hà (giai đoạn 2015 - 2020) số (948)
 

 Báo cáo

 Phụ lục

 

20

 

 Tờ trình về việc xin phê duyệt điều chỉnh và phân khai bổ sung kế hoạch vốn đầu tư (số 313)
 

 Tờ trình

 Dự thảo NQ

 Phụ biểu kèm theo tờ trình

 Phụ biểu kèm theo dự thảo NQ

 

21 

 

 

 Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện, kiến nghị của UBMTTQVN tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện (số 945)
 

 Báo cáo

 Phụ lục I

 Phụ lục II

 Phụ lục III

 

22

 

 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Dự thảo)
 

 báo cáo

 Biểu

 

23

 

 Báo cáo Tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 (Dự thảo)
 

 Báo cáo

 Biểu thu chi

 

24

 

 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 (số 956)  Báo cáo

 

25

 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 (số 162)  Báo cáo

 

26

 Kết quả khảo sát việc thực hiện kiến nghị của Ban pháp chế HĐND huyện qua các cuộc giám sát, khảo sát trong năm 2019 (số 74)
 
 Báo cáo

 

27

 Tình hình hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban KT - XH HĐND huyện (số 73)
 
 Báo cáo

 

28

 Kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện (số 69)  Báo cáo

 

29

 Kết quả giám sát tình hình hoạt động khoa học - công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020 (số 71)  Báo cáo

 

30

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự 10 tháng năm 2020 (số 866)  Báo cáo

 

31

 

 Tờ trình về việc cho ý kiến dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà(số 305)

 Tờ trình

 Biểu 03

 Biểu 01

 Nghị quyết Trung hạn 2021-2025 (dự thảo)

 

32

 

 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện (số 70)  Báo cáo

 

33

 

 Kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà (số 182)

 Kế hoạch

 Biểu 01

 Biểu 02

 Biểu 0304

 Biểu 05

 

34

 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà (số 89)  Báo cáo

 

35

 

 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk Hà năm 2020 (số 1003)
 
 Báo cáo

 

36

 

 Tờ trình về việc ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa V (số 21)  Tờ trình

 

37

 

 Báo cáo tình hình công tác năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND huyện (số 81)   Báo cáo

 

38

 Tờ trình V/v xin chủ trương đầu tư dự án khai thác quỹ đất khu vực 3.7, thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring (số 329)  Tờ trình

 

39

 Thông báo hoạt động của MTTQVN huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; ý kiến, kiến nghị gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 (số 40)  Thông báo

 

40

 Báo cáo hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung trọng tâm qua giám sát (số 82)  Báo cáo

 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế-xã hội trên địa bànhuyện

Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử(chuyển đổi số) trên địa bàn huyện Đăk Hà

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô, Tân Cảnh và các ngày Lễ lớn trong tháng 4/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, duy trì và cải thiện chỉ số DDCItrên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022

Trang chủ| Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐĂK HÀ - TỈNH KON TUM
    Cơ quan quản lý và nhập tin: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại:; Fax:; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà; Ghi rõ nguồi tin "Website huyện Đăk Hà" hoặc huyendakha.kontum.gov.vn khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTĐT huyện Đăk Hà.
Phát triển: TNC